Protection du consommateur

Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Protection du consommateur Santé

Dëse Moien huet d'Josée Lorsché d'Patiente Vertriedung an der grénger Fraktioun empfaangen.

Dëse Moien huet d'Josée Lorsché d'Patiente Vertriedung an der grénger Fraktioun empfaangen.

Question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.

Question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Claude Adam, Gérard Anzia et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes, à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et à Monsieur le Ministre de l’Economie.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Claude Adam, Gérard Anzia et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes, à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et à Monsieur le Ministre de l’Economie.

Question parlementaire de nos députés Henri Kox et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et à Madame la Ministre de la Santé.

Question parlementaire de nos députés Henri Kox et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et à Madame la Ministre de la Santé.

Die EU-Kommission hat heute auf die europäische Bürgerinitiative gegen die Wasserprivatisierung geantwortet. 1,9 Millionen Bürger, darunter rund 5000 aus Luxemburg, hatten die EU-Kommission aufgefordert, klar gegen eine Privatisierung und für ein Grundrecht auf Wasser einzutreten. Dazu erklärt Claude Turmes:

Die EU-Kommission hat heute auf die europäische Bürgerinitiative gegen die Wasserprivatisierung geantwortet. 1,9 Millionen Bürger, darunter rund 5000 aus Luxemburg, hatten die EU-Kommission aufgefordert, klar gegen eine Privatisierung und für ein Grundrecht auf Wasser einzutreten. Dazu erklärt Claude Turmes:
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Protection du consommateur

Merci Haer President, 
Merci och dem Rapporteur Alex Bodry fir säin detailléierten an verständliche Bericht, an och u meng Virriedner, déi scho méi oder manner detailléiert op déi eenzel Neierungen vun desem Gesetzesprojet agange sinn.

Ech wärt dann hei net alles nach eng Kéier widderhuelen a mech fir meng éischt Ried op deser Tribüne éischter kuerz faassen.déi gréng waerten haut desem Projet de loi zoustemmen, well e bedeit insgesamt e Renforcement vun de Konsumenterrechter, a brengt virun allem Kloerheet an de marché vum Colportage.

Fir méi Transparenz & Demokratie bei de Verhandlungen a géint en Ofbau vu Verbraucherschutz-, Ëmwelt- a Sozialnormen!

Fir méi Transparenz & Demokratie bei de Verhandlungen a géint en Ofbau vu Verbraucherschutz-, Ëmwelt- a Sozialnormen!
Catégories : 
Discours
Thèmes : 
Protection du consommateur Santé

D'Josée Lorsché explizéiert wisou déi gréng fir de Projet de loi concernant la lutte contre les produits tabagiers gestëmmt hunn.

D'Josée Lorsché explizéiert wisou déi gréng fir de Projet de loi concernant la lutte contre les produits tabagiers gestëmmt hunn.