Anzia Gérard

Fonction : 
Conseiller
Localité : 
Useldange

De Klimawandel, de wuessenden Energieverbrauch a méi knapp Energieressourcen, dat sinn d'Erausfuerderungen un eis Gesellschaft elo an an der Zukunft. Dësen Erausfuerderunge musse mir eis stellen; ech maachen dat zënter 1997 als President vum kantonalen Energieberodungsbüro. Am Atert-Lycée hat ech d'Chance fir zesumme mam lëtzebuerger Handwierk eng nei Technikerausbildung op d'Been ze stellen, de Gebaitechniker; eng Formatioun am Energieberäich, déi um Arbechtsmaart dringend gebraucht gëtt. D'Schoul muss sech awer dëser Erausfuerderung an allen Ausbildungsberäicher stellen, sief et an de Beruffer, am Handwierk an an der Landwirtschaft oder ganz allgemeng am Lycée, fir eis Jugendlech an domat eis Gesellschaft fit fir d'Zukunft ze maachen.