Catégories : 
Echevin(e)s
Commune : 
Differdange
Fonction : 
Echevin de la commune de Differdange
Profession : 
Professeur
Localité : 
Differdange
Catégories : 
Député-e-s, Conseiller(e)s
Commune : 
Useldange
Fonction : 
Député & Echevin de la commune de Useldange
Localité : 
Useldange

De Klimawandel, de wuessenden Energieverbrauch a méi knapp Energieressourcen, dat sinn d'Erausfuerderungen un eis Gesellschaft elo an an der Zukunft. Dësen Erausfuerderunge musse mir eis stellen; ech maachen dat zënter 1997 als President vum kantonalen Energieberodungsbüro. Am Atert-Lycée hat ech d'Chance fir zesumme mam lëtzebuerger Handwierk eng nei Technikerausbildung op d'Been ze stellen, de Gebaitechniker; eng Formatioun am Energieberäich, déi um Arbechtsmaart dringend gebraucht gëtt. D'Schoul muss sech awer dëser Erausfuerderung an allen Ausbildungsberäicher stellen, sief et an de Beruffer, am Handwierk an an der Landwirtschaft oder ganz allgemeng am Lycée, fir eis Jugendlech an domat eis Gesellschaft fit fir d'Zukunft ze maachen.

 

 

 

Catégories : 
Député-e-s
Commune : 
Luxembourg

Déclaration des intérêts: (lire)

Depuis 1999, Claude Turmes représente déi gréng au Parlement européen.

Claude Turmes a commencé son engagement politique dans une ONG luxembourgeoise, le Mouvement écologique et était engagé comme secrétaire de l'antenne bruxelloise de l'ONG "Les amis de la terre". En 1999 le professeur d'éducation physique a décidé de quitter la vice-présidence de cette ONG et de poser sa candidature pour les élections européennes sur la liste de Déi Gréng. Sa motivation: agir et influencer au niveau des institutions européennes, là où la politique de l'énergie et de l'environnement se décide.

Catégories : 
Député-e-s, Conseiller(e)s
Commune : 
Mersch
Fonction : 
Député
Localité : 
Mersch

Zwei große Themen, beanspruchen mich beruflich voll : Politik und Schule! Seit fast10 Jahren darf ich grüne Positionen in der Schulpolitik darstellen, erklären und wenn es sein muss auch verteidigen. Es passt mir auch sehr, dass ich immer noch einen engen Kontakt zu meinem Lehrerberuf halten kann: Als enseignant vacataire in der Lehrergrundausbildung erlebe ich die Schulreform in der Praxis mit. Außenpolitik interessiert vermutlich jeden politisch aktiven Menschen. Seit Dezember 2014 vertrete ich déi gréng in der außenpolitischen Kommission und bin auch Mitglied im Parlament des Europarates. Dadurch wird mir der Blick auf internationale Politik leicht gemacht. Das hat mich auch dazu bewogen, mein Gemeinderatsmandat an den Nächstgewählten abzugeben und mich verstärkt auf die internationale Politik zu konzentrieren. Wir brauchen Europa, um in einer globalisierten Welt zu überleben. Wir brauchen aber ein besseres, ein sozialeres und ökologischeres Europa. Dafür will ich mich engagieren.

Déclaration des intérêts: (lire)

 

 

gréng Blogs