Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Energies, Santé

D'Äntwert op d'parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierte Josée Lorsché an Henri Kox bezüglech enger signifikativer Ännerung vun de Betribskonditiounen fir Cattenom a 16 weider franséisch Reakteren.

D'Äntwert op d'parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierte Josée Lorsché an Henri Kox bezüglech enger signifikativer Ännerung vun de Betribskonditiounen fir Cattenom a 16 weider franséisch Reakteren.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Santé

Eis Deputéiert Josée Lorsché huet dës Woch Vertrieder vun der Fédération des hôpitaux luxembourgeois(fhl) empfaang.

Eis Deputéiert Josée Lorsché huet dës Woch Vertrieder vun der Fédération des hôpitaux luxembourgeois(fhl) empfaang.

Interview avec la rapportrice Viviane Loschetter sur le projet de loi relatif à l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Interview avec la rapportrice Viviane Loschetter sur le projet de loi relatif à l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Santé

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Transports et Mobilité

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.
déi gréng Sandweiler - Lëtzebuerg weider denken

Info-Owend zum Thema "Wéi soll eis Gemeng wuessen a welch Mobilitéit?". Soirée d'information au sujet de "Quel développement et quelle mobilité pour notre commune?". Mam/avec François BAUSCH, Ministre du Développement durable.

Info-Owend zum Thema "Wéi soll eis Gemeng wuessen a welch Mobilitéit?". Soirée d'information au sujet de "Quel développement et quelle mobilité pour notre commune?". Mam/avec François BAUSCH, Ministre du Développement durable.
déi gréng Jonglënster - Lëtzebuerg weider denken

Info-Owend zum Thema "Wéi soll eis Gemeng wuessen a welch Mobilitéit?". Soirée d'information au sujet de "Quel développement et quelle mobilité pour notre commune?". Mam/avec François BAUSCH, Ministre du Développement durable.

Info-Owend zum Thema "Wéi soll eis Gemeng wuessen a welch Mobilitéit?". Soirée d'information au sujet de "Quel développement et quelle mobilité pour notre commune?". Mam/avec François BAUSCH, Ministre du Développement durable.
déi gréng Stad Lëtzebuerg - Lëtzebuerg weider denken

Info-Owend zum Thema "Besser Liewen am Weste vun der Stad". Soirée d'information au sujet "Mieux vivre à l'ouest de la Ville". Mam/avec François BAUSCH, Ministre du Développement durable.

Info-Owend zum Thema "Besser Liewen am Weste vun der Stad". Soirée d'information au sujet "Mieux vivre à l'ouest de la Ville". Mam/avec François BAUSCH, Ministre du Développement durable.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Affaires étrangères, Femmes

Dës Woch hat déi gréng Fraktioun eng Delegatioun vu CARE op Besuch fir méi iwwert d'Aarbecht vun der ONG a Malawi gewuer ze ginn.  

Dës Woch hat déi gréng Fraktioun eng Delegatioun vu CARE op Besuch fir méi iwwert d'Aarbecht vun der ONG a Malawi gewuer ze ginn.  
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Femmes

Question parlementaire de nos députés Claude Adam et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire.

Question parlementaire de nos députés Claude Adam et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire.

gréng Blogs