Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Energies, Santé

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Henri Kox à Madame la Ministre de l’Environnement et à Madame la Ministre de la Santé.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Henri Kox à Madame la Ministre de l’Environnement et à Madame la Ministre de la Santé.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Agriculture, Europe

Eisen Europadeputéierten Claude Turmes huet zesumme mat KollegInnen aus der grénger Europafraktioun de Jean-Claude Juncker opgefuerdert, fir keng Entscheedung iwwert d'Zouloossung vum Glyphosat ze huelen, iert gewosst ass op déi Europäesch Agencen an hiren Avisen zum Glyphosat Studie benotzt hunn, déi vu Monsanto manipuléiert goufen. Hei de Pressecommuniqué vun der grénger Europafraktioun:

Eisen Europadeputéierten Claude Turmes huet zesumme mat KollegInnen aus der grénger Europafraktioun de Jean-Claude Juncker opgefuerdert, fir keng Entscheedung iwwert d'Zouloossung vum Glyphosat ze huelen, iert gewosst ass op déi Europäesch Agencen an hiren Avisen zum Glyphosat Studie benotzt hunn, déi vu Monsanto manipuléiert goufen. Hei de Pressecommuniqué vun der grénger Europafraktioun:
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Agriculture

Réponse à la question parlementaire de nos députés Henri Kox et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs ainsi qu’à Madame la Ministre de la Santé.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Henri Kox et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs ainsi qu’à Madame la Ministre de la Santé.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Emploi et Travail

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de Fonction publique et de la Réforme administrative.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de Fonction publique et de la Réforme administrative.
Catégories : 
Actualité

Ci-après vous trouverez les discours et documents de notre congrès du 11 mars 2017 au Tramsschapp au Limpertsberg.

Ci-après vous trouverez les discours et documents de notre congrès du 11 mars 2017 au Tramsschapp au Limpertsberg.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Ecologie et environnement

Réponse à la question parlementaire de notre député Gérard Anzia à Madame la Ministre de l’Environnement.

Réponse à la question parlementaire de notre député Gérard Anzia à Madame la Ministre de l’Environnement.
déi gréng Norden - Konferenz

Info-Owend zum Thema "Wéi en Éisléck fir muer?". Soirée d'information au sujet de "Quel Oesling pour demain?". Mam/avec Camille GIRA, Secrétaire d'Etat au MDDI

Info-Owend zum Thema "Wéi en Éisléck fir muer?". Soirée d'information au sujet de "Quel Oesling pour demain?". Mam/avec Camille GIRA, Secrétaire d'Etat au MDDI

gréng Blogs