Arbechtsplazen fir d'Jugend an Europa

Thèmes : 
Ecologie et environnement Emploi et Travail Enfance et Jeunesse
Auteurs : 
Turmes Claude

Publié le

De Claude Turmes wëll, dat d'EU an de nächste Wochen d'Prioritéit op Jugendaarbechtslosegkeet leet. Duerch Investitiounen an erneierbar Energie a Ressourceneffizienz kënnen Aarbechtsplazen geschafen ginn. Finanzéiert gëtt dëst duerch den CO2 Emissiounshandel an enger Finanztransaktiounssteier.

x923fs-O49I

gréng Blogs