Question parlementaire

La profession de psychothérapeute

Réponse à la question parlementaire de nos députées Josée Lorsché et Sam Tanson à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale.

Réponse à la question parlementaire de nos députées Josée Lorsché et Sam Tanson à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Affaires étrangères

Réponse à la question parlementaire de notre députée Sam Tanson à Monsieur le Ministre de l'Immigration et de l'Asile.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Sam Tanson à Monsieur le Ministre de l'Immigration et de l'Asile.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Culture et Médias

Réponse à la question parlementaire de notre députée Sam Tanson à Monsieur le Ministre de la Culture.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Sam Tanson à Monsieur le Ministre de la Culture.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Ecologie et environnement

Parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierten Henri Kox a Gérard Anzia iwwer Plastiksoffall an de Mierer an der europäescher Kommissioun hir Virschléi fir se ze reduzéieren

Parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierten Henri Kox a Gérard Anzia iwwer Plastiksoffall an de Mierer an der europäescher Kommissioun hir Virschléi fir se ze reduzéieren
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Affaires étrangères Santé

Réponse à la question parlementaire de nos députés Viviane Loschetter et Roberto Traversini à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes et à Madame la Ministre de la Santé.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Viviane Loschetter et Roberto Traversini à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes et à Madame la Ministre de la Santé.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Culture et Médias

Réponse à la question parlementaire de notre députée Sam Tanson à à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Sam Tanson à à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias.

Réponse à la question parlementaire de nos députées Viviane Loschetter et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes et à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députées Viviane Loschetter et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes et à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Ecologie et environnement

Äntwert op d'parlamentaresch Ufro vum Deputéierte Gérard Anzia iwwert d'Vëlospist an d'Fëschleeder bei der Sauer zu Dikrech

Äntwert op d'parlamentaresch Ufro vum Deputéierte Gérard Anzia iwwert d'Vëlospist an d'Fëschleeder bei der Sauer zu Dikrech