Question parlementaire

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Culture et Médias

Dem Staatsminister seng Äntwert op eng parlamentaresch Ufro zum Auditoire an der Villa Louvigny vun eiser Deputéiert Sam Tanson.

Dem Staatsminister seng Äntwert op eng parlamentaresch Ufro zum Auditoire an der Villa Louvigny vun eiser Deputéiert Sam Tanson.
Le projet du réaménagement de l’esplanade à Remich

Réponse à la question parlementaire de nos députés Henri Kox et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Henri Kox et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Aménagement du Territoire

Réponse à la question parlementaire de nos députés Roberto Traversini et Henri Kox.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Roberto Traversini et Henri Kox.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Economie et Finances

Réponse à la question parlementaire de nos députés Géarad Anzia et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l'Economie.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Géarad Anzia et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l'Economie.
La profession de psychothérapeute

Réponse à la question parlementaire de nos députées Josée Lorsché et Sam Tanson à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale.

Réponse à la question parlementaire de nos députées Josée Lorsché et Sam Tanson à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Affaires étrangères

Réponse à la question parlementaire de notre députée Sam Tanson à Monsieur le Ministre de l'Immigration et de l'Asile.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Sam Tanson à Monsieur le Ministre de l'Immigration et de l'Asile.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Culture et Médias

Réponse à la question parlementaire de notre députée Sam Tanson à Monsieur le Ministre de la Culture.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Sam Tanson à Monsieur le Ministre de la Culture.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Ecologie et environnement

Parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierten Henri Kox a Gérard Anzia iwwer Plastiksoffall an de Mierer an der europäescher Kommissioun hir Virschléi fir se ze reduzéieren

Parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierten Henri Kox a Gérard Anzia iwwer Plastiksoffall an de Mierer an der europäescher Kommissioun hir Virschléi fir se ze reduzéieren