Internationale Fraendag 2016 – 3 Froen un d’Viviane Loschetter

Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Femmes

Publié le

Den internationale Fraendag steet dëst Joer ënner dem Motto “Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality”.

“Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality” - Wat ass domadder gemengt?

Viviane Loschetter: D’lescht Joer war d’Echéance vun de Milleniumsziler. Si goufe vun der UNO duerch 17 sougenannt Entwécklungsziler ersat. Dës Ziler sinn am Géigesätz zu de Milleniumsziler, universal Ziler, déi fir all Land gülteg sinn. Dat fënneft Zil vun der UNO ass et fir bis 2030 éischtens „Chancëgläichheet tëschent Fraen a Männer“ an zweetens „Selwerbestëmmung fir Fraen a Meedercher“ unzestriewen.

 

Wéi gesäit der UNO hier Visioun méi präzis aus?

Viviane Loschetter: D’UNO ass ganz konkret, a wat fir enge Beräicher besonnesch vill muss gemaach ginn. Et geet der UNO ëm d'Gewalt géint Fraen, ëm sexuell Exploitatioun, an ëm de Fraen hiren Accès zur sexueller Gesondheet souwéi hiert Bestëmmungsrecht bezüglech der Prokreatioun. Et geet em ökonomesch Ressourcen. Et geet em de Fraen hier Autonomie, ëm de Partage vun de Responsabilitéiten doheem an ëm den Accès vu Fraen zu Decisiounsposten an der Politik an, an der Privatindustrie.

 

Mir schwätzen also vu grénge Kär-Themen?

Viviane Loschetter: Richteg, dëst sinn effektiv Themen déi deene gréngen nach ëmmer immens wichteg waren. Wa mir der UNO hier Ziler eescht huelen an eis Hausaufgabe bis 2030 wëlle gemaach hunn, da geet et elo drëms fir eis Politiken den Nohaltegen Entwécklungsziler unzepassen. Ech wëll dozou och bemierken, dat d’Ziler vun der UNO och nach e wichtegt symbolescht Element mat sech bréngen. D’UNO huet nämlech duerch d’Ausschaffe vun dësen Ziler och op engem universellem Niveau vermëttelt, dat an hiren Aen, d’Gerechtegkeet tëschent Fraen a Männer en integrale – jo souguer en transversale – Deel vun der nohalteger Entwécklung ass. Ech mengen dëst ass wichtegt Zeechen, well et d’UNO heimatter eng Iddi äussert, déi mir als gréng zu 100% kënne matdroen.