E neien Ulaf bei der Landesplanung: Interview mam Josée Lorsché

Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Aménagement du Territoire
Auteurs : 
Lorsché Josée

Publié le

Am Kader vum débat de consultation « Lëtzebuerg zesummen entwécklen - Quelle démarche pour un développement spatial durable? » schwätzt d'Josée Lorsché fir déi gréng Fraktioun. Mir hunn him 4 Froen zur Aktualitéit vun der Landesplanung gestalt.

Wisou brauche mer iwwerhaapt eng Landesplanung?

Josée Lorsché: An der Vergaangenheet huet déi fehlend Landesplanung zu ganz groteske Projetën op der grénger Wiss gefouert, wéi z.B. dem Fussballstadion zu Léiweng- mat groussem Akafszenter- , dem Agrozenter bei Miersch oder zu massive Wunnlotissementer am ländleche Raum. Un déi néideg Zousaz- Infrastrukturen ass net geduecht ginn. Esou Projetën hunn de Kritäre vun der nohalteger Entwécklung net Rechnung gedroen an hunn ënnert anerem zu enger grousser Ofhängegkeet vum Auto gefouert - mat héije Käschten engersäits, an enger schlechter Liewensqualitéit anerersäits. Endlech muss et drëms goen, Lëtzebuerg do z'entwécklen, wou et Sënn mécht. Dat ass op deene Plazen, wou Wunnen, Schaffen a Fräizäit beienee kommen, wou gutt Zuch- a Busverbindunge fonctionnéieren, a wou och d'Natur hir Rechter behält.

D'Regierung huet d'sektoriell Pläng zréck gezunn an hëlt elo e neien Ulaf. Wat ännert elo?

Josée Lorsché: Fir d'éischt féiere mir an der Chamber eng breed Diskussioun iwwert d'Ziler an d'Noutwennegkeet vun der Landesplanung, d'Roll vun deene verschiddenen Akteuren an d'Instrumenter, déi eng zilgeriichte Landesplanung erméiglechen. D'Regioune ginn zum Beispill opgewäert. Eenzel Detailer ginn och net méi an d'Plans sectoriels agepaakt, mä se ginn a spezieller Gesetzer geregelt. Déi gesetzlech Basis gëtt komplett iwwerschafft an ugepasst. Donieft soll bei der Landesplanung och verstäerkt op finanziell Ureizer gesat ginn.

Riskéiert deen neien Ulaf net ze vill Zäit ze kaschten?

Josée Lorsché: Natierlech kascht eng nei Regelung Zäit. Déi Zäit ass awer gutt investéiert, well deen neien Ulaf eis elo d'Méiglechkeet gëtt, fir dee grousse Feedback, deen zum Beispill vun de Gemenge komm ass, systematesch ze berücksichtegen. Dofir: jo, et kascht Zäit, mä d'Resultat wäert duerno besser si wéi jee.

Wéi ass Landesplanung an dat onageschränkte Recht op Privateegentum, esou wéi et am Moment geregelt ass, matenee vereenbar?

Josée Lorsché: Och dat ass eng vun de wichtege Froen, déi mir wëllen ugoen. Et geet jo net drëms,  datt de Staat sech willkürlech Terrain uneegent ouni Rücksicht op de Besëtzer. Am Interessi vun der Allgemengheet muss et awer méiglech sinn, do ze plangen, wou et sënnvoll ass. Dat, wat beim Bau vu Stroosse méiglech ass, muss och méiglech si fir aner Projetën, déi vun nationalem oder regionalem Interesse sinn an eis alleguer zegutt kommen.